Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności tiguar Piotr Ośródka
 
 1. Postanowienia ogólne
 1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowe określenie zasad przetwarzania danych w ramach działalności prowadzonej przez Administratora. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w szczególności pracowników, współpracowników, klientów oraz użytkowników witryn internetowych Administratora.
 2. Opierając się w szczególności na regulacjach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
 1. Definicje
 1. Administrator – Piotr Ośródka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą tiguar Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi (91-341), ul. Brukowa 6/8, NIP:7262266346
 2. Kandydat do pracy – osoba ubiegająca się o pracę, w tym także o staż, stanowisko czy funkcję u Administratora,
 3. Pracownik – osoba zatrudniona u Administratora na podstawie umowy o pracę.
 4. Współpracownik – osoba współpracująca z Administratorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w szczególności umowy zlecenia czy umowy o dzieło,
 5. Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera umowę cywilnoprawną z Administratorem,
 6. Klient –
  1. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (klient biznesowy),
  2. osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, ale tylko wtedy, gdy umowa zawierana z Administratorem jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (konsument),
– dokonująca zamówienia i zawierająca umowę sprzedaży z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn internetowych oraz prowadząca konto użytkownika w Sklepach internetowych,
 1. Witryny internetowe – platformy internetowe utworzone i prowadzone przez Administratora, przez które możliwe jest zamówienie i zawarcia umowy sprzedaży:
  1. tiguar.pl  – sprzętu fitness,
  2. b2b.tiguar.pl – sprzętu fitness (dedykowane Klientom biznesowym),
  3. euforya.pl – wejściówki na konwencję trenerów personalnych i instruktorów fitness.
 2. Sklepy internetowe – platformy internetowe utworzone i prowadzone przez Administratora w ramach Witryn internetowych, o których mowa w pkt. 7 lit a, b oraz c powyżej, na których możliwe jest utworzenie i prowadzenie konta Klienta w celu łatwiejszego i szybszego dokonania zamówienia, otrzymywania faktur, powiadomień oraz informacji o nowościach w asortymencie.  
 
 1. Dane osobowe
 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Brukowej 6/8, 93-231 Łódź, telefonicznie: +48 42 640 77 22, a także poprzez pocztę email na adres: biuro@tiguar.pl
 2. Polityka znajduje zastosowanie do wszelkich dokonywanych przez Administratora czynności przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych:
 1. Kandydatów do pracy u Administratora,
 2. Pracowników Administratora,
 3. Współpracowników Administratora,
 4. Kontrahentów Administratora, ich pracowników, współpracowników oraz osób upoważnionych do kontaktów z Administratorem przez kontrahentów,
 5. Klientów, w tym (jeśli dotyczy) ich pracowników, współpracowników oraz osób upoważnionych do kontaktów z Administratorem przez klienta w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
 1. Administrator pozyskuje informacje o osobach wskazanych w:
 1. pkt. 3 lit. a, b oraz c powyżej w związku z obowiązkiem ustawowym, co jest niezbędne do skutecznej realizacji procesu zatrudniania i współpracy. W zakresie danych osobowych nie dotkniętych ustawowym warunkiem niezbędności – ich podanie jest dobrowolne,
 2. pkt. 3 lit. d oraz e poprzez dobrowolnie podanie przez nich danych osobowych, w szczególności na witrynach internetowych Administratora.
 1. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.
 2. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonuje cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia
 3. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez niego dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonuje ich uaktualnienia.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe:
 1. kandydatów do pracy w następujących celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) – przez okres rekrutacji,
  2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wynikające z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres rekrutacji,
  3. realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od kandydata w związku ze sprawdzeniem jego umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres rekrutacji,
  4. przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, na podstawie zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu kolejnej rekrutacji, w której kandydat będzie brany pod uwagę przez Administratora lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez 1 rok;
 
 1. pracowników w następujących celach:
  1. organizacji i zarządzania pracy pracowników – w zakresie niezbędnym wynikającym z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia,
  2. wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia,
  3. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu pracy, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia,
  4. realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres zatrudnienia,
  5. realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
  6. prowadzenia akt pracowniczych – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobów prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat po ustaniu zatrudnienia,
  7. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 50 lub 10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiary emerytury lub renty,
  8. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
  9. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie,
  10. bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Administratora (monitoring wizyjny) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres zatrudnienia,
  11. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – przez okres 3 lat od ustania zatrudnienia, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz czasu przedawnienia roszczeń;
 
 1. współpracowników w następujących celach:
 1. zawarcia oraz realizacji umowy cywilnoprawnej – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres współpracy,
 2. wyliczenia i wypłaty wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązku wynikającego z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres współpracy,
 3. potrąceń z wynagrodzenia – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 4. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
 5. realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika  składek  na  ubezpieczenie społeczne  i  zdrowotne wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
 6. realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie,
 7. bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia Administratora (monitoring wizyjny) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres współpracy,
 8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
 
 1. kontrahentów w następujących celach:
 1. nawiązania współpracy – w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, polegających na uczestniczeniu w negocjacjach (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres przed zawarciem umowy cywilnoprawnej,
 2. zapewnienia kontaktu z kontrahentem (adres e-mail, numer telefonu) – w celu prawidłowego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO) – przez okres współpracy,
 3. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej – w celu prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego w szczególności z kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO) – przez okres współpracy,
 4. dochodzenia roszczeń i praw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych – w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przez okres wyznaczony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. realizacji obowiązków podatkowych (dane kontrahenta) – w celu realizacji obowiązków podatnika podatku dochodowego czy VAT wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego,
 6. marketingowym, w tym newsletter, kampanie promocyjne, wyprzedaże itp. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub rezygnacji z newslettera,
 1. klientów w następujących celach:
 1. wykonania przez Administratora umowy sprzedaży zawartej z Klientem (w szczególności za pośrednictwem Witryn internetowych), w tym ewentualnego świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika oraz zapewnienia kontaktu i ciągłości współpracy z Klientem
Administrator prowadzi sprzedaż sprzętu fitness, szkoleń i warsztatów fitness oraz wejściówek na konwencję trenerów personalnych i instruktorów fitness (w szczególności za pośrednictwem Witryn internetowych). W celu sfinalizowania umowy sprzedaży konieczne jest podanie danych przez Klientów. Ponadto, Administrator świadczy na rzecz Klientów usługę polegającą na prowadzeniu konta użytkownika w Sklepach Internetowych, w ramach których gromadzone są dane podane przez Klienta. Dodatkowo, Administrator kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem udostępnionego przez niego (w formularzu zamówienia albo koncie użytkownika) adresu e-mail bądź numeru telefonu, m. in. w celu przekazania danych dotyczących dokonanego zakupu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wskazanych celach stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 1. realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy
Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne w przypadku realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i praw
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w przypadku wystąpienia przez Klienta do Administratora z reklamacją w zakresie oferowanych usług lub produktów. Powyższe uzupełnione jest dodatkowo przez dochodzenie wzajemnych roszczeń i dochodzenie praw w toku ewentualnych postępowań sądowych i pozasądowych. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości
Administrator zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto, ciążą na nim określone obowiązki podatkowe. Powyższe wiąże się z koniecznością przetwarzania danych klientów, w szczególności przedsiębiorców, dla których Administrator wystawia faktury VAT. Podstawę prawną stanowi tutaj ciążący na Administratorze obowiązek prawny, regulowany w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z brzmieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 1. marketingowym, w tym newsletter, kampanie promocyjne, wyprzedaże itp. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub rezygnacji z newslettera,
Administrator podejmuje liczne działania marketingowo – informacyjne dotyczące oferowanych produktów. Cele marketingowe realizowane są z wykorzystaniem podanego przez Klienta adresu e-mail. Za pośrednictwem witryn internetowych możliwe jest zapisanie się do newslettera, poprzez który Administrator przesyła materiały marketingowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i zgoda Klienta wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera.
 1. nawiązania kontaktu z Administratorem,
Administrator umożliwia kontakt ze sobą za pośrednictwem udostępnionych na witrynach internetowych adresów e - mail. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyżej opisanym celu, zawartych w treści przesyłanych wiadomości elektronicznych, jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Administrator może przechowywać dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Uwzględniając powyższe Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez następujący okres:
 1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach określonych w pkt. 8 ust. 5 lit. a, b i c – przez czas realizacji umowy, a po jego upływie przez czas wynikający z obowiązujący przepisów prawa, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń,
 2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 8 ust. 5 lit. lit. d – przez czas wymagany obowiązującymi przepisami prawa.
 3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 8 ust. 5 lit. lit. e – do czasu cofnięcia zgody lub rezygnacji z newslettera.
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu określonych w pkt. 8 ust. 5 lit. lit. f – do czasu cofnięcia zgody lub udzielenia odpowiedzi zwrotnej.
 1. Dane osób wskazanych w pkt. 2 powyżej mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne, kontrahenci Administratora, ochrona lokalu, banki, firmy oferujące usługi benefitowe, firmy ubezpieczeniowe).
 2. Administrator nie będzie przetwarzał osób wskazanych w pkt. 2 powyżej w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 1. dostępu do danych — uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie:
 1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.
 1. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale dla:
 1. Kandydatów do pracy – stanowi warunek możliwości przeprowadzenia rekrutacji z uwzględnieniem podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora,
 2. Pracowników – stanowi warunek realizacji umowy o pracę na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,
 3. Współpracowników Administratora – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,
 4. Kontrahentów – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,
 5. Klientów – stanowi warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora.
 1. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, osobie fizycznej przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając oświadczenie o cofnięciu zgody na adres: biuro@tiguar.pl
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 
 1. Postanowienia końcowe
 1. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 30.12.2021
 2. Z treścią Polityki mają obowiązek zapoznać się wszystkie osoby wskazane w dziale III pkt. 2 powyżej.
 3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem RODO oraz krajowych regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Administrator zachowuje prawo dokonywania niezbędnych zmian w polityce prywatności, które ogłaszane są Pracownikom w sposób przyjęty u Administratora, a pozostałym osobom wskazanym w dziale III pkt. 2 powyżej – za pośrednictwem strony internetowej tiguar.pl oraz z wykorzystaniem podanych przez te osoby adresów e – mail.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium